Martynenko, V. V., P. O. Kushchenko, V. V. Primachenko, I. G. Shulik, E. B. Protsak, V. V. Varganov, and T. G. Tishina. “Effect of a Calcined Alumina Additive Amount on the Properties of Zirconia Ramming Mix on а Phosphate Bond”. Scientific Research on Refractories and Technical Ceramics, Vol. 120, Dec. 2020, pp. 52-65, doi:10.35857/2663-3566.120.05.