Martynenko, V. V., Kushchenko, P. O., Primachenko, V. V., Shulik, I. G., Protsak, E. B., Varganov, V. V. and Tishina, T. G. (2020) “Effect of a calcined alumina additive amount on the properties of zirconia ramming mix on а phosphate bond”, Scientific research on refractories and technical ceramics, 1200, pp. 52-65. doi: 10.35857/2663-3566.120.05.